Thorsman Gipsskruv TSI-3,9x32 100-pak

Thorsman Gipsskruv TSI-3,9x32 100-pak